Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky ke stažení ve formátu PDF zde.

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává obchodní společnost Designfoods s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

obchodní společností Designfoods s.r.o. se sídlem Leštinská 2443/30, 789 01 Zábřeh , IČ: 27842762, objednavky@viadelicia.cz, tel. 583 455 081, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43276, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.viadelicia.cz (dále jen eshop).

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb., řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.

1.4 Kupující odesláním nabídky na uzavření smlouvy (objednávky) potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, odkaz na všeobecné obchodní podmínky a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, případně název obchodní společnosti, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.

2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 obč. zák.

2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, budou-li ze strany prodávajícího bezvýhradně akceptovány. Nedojde-li k bezvýhradné akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím, kupní smlouva nebyla uzavřena. Je-li pro prodávajícího některý z požadavků kupujícího akceptovatelný, pak prodávající zašle kupujícímu nový návrh na uzavření smlouvy. Bude-li ze strany kupujícího nový návrh prodávajícího bezvýhradně akceptován, dojde k uzavření kupní smlouvy.

2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

2.9 Kupující bere na vědomí, že při nákupu balíčku obsahující alkoholický nápoj, mu bude zásilka zaslaná do vlastních rukou, s nutností prokázat se dokladem o plnoletosti.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jiným způsobem, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto způsobem doručení spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

  Formulář pro odstoupení od smlouvy

4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující, který je spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku, právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

  • a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
  • b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
  • c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

4.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

4.6 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.7 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno na požadovanou adresu / předáno na výdejním místě oproti zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

5.2.1 Seznam výdejních míst:

  • Provozovna Via Delicia - Designfoods s.r.o., Leštinská 2443/30, 789 01 Zábřeh, IČO: 27842762, DIČ: CZ27842762
  • Expediční sklad Via Delicia - REPARTO Zábřeh s.r.o., Nám. Míru 14/23, 789 83 Loštice, IČO: 29394431, DIČ: CZ29394431

5.3 K převodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění mezi podnikateli (prodávající i kupující je podnikatelem ve smyslu ust. 420 občanského zákoníku) jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně pak v jeho ustanoveních § 2099 - § 2112.

6.2 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění mezi podnikatelem (prodávajícím) a spotřebitelem (kupujícím) jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně pak v jeho ustanoveních § 2165- § 2174.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 (tedy že v době, kdy kupující věc převzal, nemá věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, není věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů), může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího na adrese Leštinská 2443/30, 789 01 Zábřeh, a to osobně či zasláním vadného zboží na adresu provozovny prodávajícího. Reklamuje-li kupující zboží z důvodu jeho poškození při přepravě, pak postačí, když prodávajícímu namísto poškozeného zboží zašle fotografie poškozeného zboží a byl-li při převzetí poškozen i obal zboží, pak i fotografie poškozeného obalu. Došlo-li při přepravě zboží k poškození obalu, kupující je oprávněn převzetí zboží odmítnout.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat (zaslat) písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Dojde-li ze strany prodávajícího k vyřízení reklamace formou výměny zboží, povinnost pro něj plynoucí z předchozího odstavce se na něj nevztahuje.

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

 Viz odkaz

8. Závěrečná ujednání

8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

8.3 Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena tzv. rámcová kupní smlouva, jejímž obsahem jsou práva a povinnosti stran smlouvy při opakovaném uzavírání kupní smlouvy, veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v této rámcové kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

8.4 Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 000 Praha 2).

x